Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1             Vooraf
 

Alle prestaties van BelgianQualityMasks® (hierna: ‘BQM’) vallen onder de hierna volgende algemene voorwaarden die, uitgezonderd schriftelijke afwijking die uitdrukkelijk aanvaard moet zijn door BQM, voorrang hebben op elke andere contractuele bepaling, hierin begrepen de algemene verkoopsvoorwaarden van de klant.

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de hierna besproken diensten, uitgevoerd door BQM. Deze diensten kunnen niet worden uitgebreid of beperkt, behoudens mits aanpassing van deze algemene voorwaarden door BQM zelf.

 

Artikel 2             Offertes en prijzen

De overeenkomst tussen BQM en de klant wordt slechts van kracht na een schriftelijke bevestiging door BQM hiervan of vanaf het moment dat BQM overgaat tot de uitvoering van deze overeenkomst. Deze aanvraag geschiedt op schriftelijke wijze.

BQM behoudt zich het recht voor om elke aanvraag op elk moment zonder uitleg te beëindigen door de betrokken persoon via e-mail op de hoogte te stellen en 100% de aanvraagkosten terug te betalen.

De meegedeelde prijzen zijn louter indicatief, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling. BQM behoudt zich het recht om deze prijzen aan te passen, rekening houdend met de evolutie van de kostprijs.

Overeenkomstig de toepasselijke artikelen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek (artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W), kan de ondertekenaar die een aanvraag indient, in eigen naam of als mandataris, of diegene die het aangerekende bedrag, geheel of gedeeltelijk, betaalt voor rekening van derden, zich sterk maken voor deze derde partij. Dit houdt in dat deze persoon zich solidair en ondeelbaar met deze derden verbindt.

 

Artikel 3             Uitvoering

Alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan verbindt de klant zich ertoe om alle noodzakelijke informatie en alle nodige stalen, prototypes, … tijdig ter beschikking te stellen aan BQM zodat BQM de opdracht kan uitvoeren. Indien de klant onjuiste of onvolledige informatie aanlevert, kan BQM hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. BQM kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van de opdracht als deze te wijten is aan het laattijdig ter beschikking stellen van informatie en/of materialen door de klant.

De opgegeven levertermijn is indicatief, tenzij dit anders is overeengekomen tussen BQM en de klant. BQM tracht zich te houden aan deze afgesproken termijn. Dit is echter geen resultaatsverbintenis. Indien BQM een vermoeden of kennis heeft van een vertraging in de uitvoering van de opdracht, zal BQM de klant hiervan op de hoogte stellen. Een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot het beëindigen van de opdracht en/of tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 4             Geheimhouding

De volgende voorwaarden gelden, met betrekking tot de behandeling van informatie en materialen die worden uitgewisseld in het kader van de opdracht, behalve indien hierover anders is overeengekomen tussen BQM en de klant.

Alle informatie, met uitzondering van de resultaten van de opdracht, en van om het even welke aard of vorm, die door BQM ter kennis wordt gebracht aan de klant is vertrouwelijke informatie. 

Alle vertrouwelijke informatie die door de klant is bekendgemaakt aan BQM, van welke aard en vorm ook, wordt niet bekend gemaakt aan derden zonder dat hiervoor een uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de klant. De bedrijfsnaam wordt gepubliceerd op de website. Een uitzondering op deze regel is de informatie die moet worden verstrekt aan de toezichthoudende overheid of aan andere erkende keuringsinstanties, in overeenstemming met de nationale en/of Europese wetgeving.

Beide partijen, zowel BQM als de klant, verbinden zich ertoe om bij het ontvangen van vertrouwelijke informatie van de andere partij zich te houden aan deze geheimhoudingsplicht en de informatie niet zonder voorafgaande toestemming te delen en/of bekend te maken aan derden. Beide partijen verbinden zich er ook toe om de informatie van de andere partij met dezelfde zorg te behandelen en te bewaren als de eigen vertrouwelijke informatie. Deze zorg- en bewaarplicht geldt zowel gedurende de gehele duur van de opdracht, als voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van eindfacturatie van de opdracht.

 

Artikel 5             Resultaten

Op geen enkel moment tijdens de uitvoering van de opdracht door BQM wordt er geïmpliceerd dat het om een overdracht van intellectuele eigendomsrechten gaat van BQM naar de klant of derden.

BQM geeft informatie (de resultaten) mee aan de klant opdat deze de informatie kan gebruiken zoals voorzien in de overeenkomst. Deze informatie wordt als een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie op de kennis van BQM beschouwd.

 

Artikel  6            Aansprakelijkheid

In geen geval kan BQM aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de klant of een derde. De aansprakelijkheid van BQM is beperkt tot de inhoud van de overeengekomen opdracht, zoals beschreven in de individuele overeenkomst.

Bij het indienen van zijn dossier moet de klant de mogelijke risico’s van de aangeboden stalen meedelen. De klant blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van deze stalen en BQM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit normaal gebruik van deze stalen.

 

Artikel  7            Ontbinding van het contract door BQM

BQM kan te allen tijde overgaan tot een ontbinding van de overeenkomst wanneer de klant nalaat zijn verplichtingen na te komen. In dergelijke situatie moet BQM dit meedelen aan de klant via een schriftelijke kennisgeving zijnde per email. Deze kennisgeving wordt voorafgegaan door een ingebrekestelling en kan slechts ten vroegste zeven (7) dagen hierna verstuurd worden wanneer geen gevolg is gegeven aan deze ingebrekestelling door de klant.

 

Artikel  8            Ontbinding van het contract door de klant

Wanneer de klant wilt overgaan tot ontbinding van de overeenkomst moet dit steeds schriftelijk gebeuren. Deze ontbinding is slechts geldig wanneer deze wordt aanvaard door BQM.

 

Artikel  9            Overmacht

Wanneer zich een situatie van overmacht voordoet is BQM van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis ten opzichte van de klant. Bij overmacht worden de verbintenissen van beide partijen opgeschort.

Onder overmacht wordt een oorzaak buiten de redelijke wil van een partij verstaan zoals, maar niet beperkt tot, oorlog (verklaard of niet verklaard), brand, oproer, sociale onrust, aanslagen, ziekte of pandemie, overstromingen, stakingen, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

Elke Partij heeft echter het recht deze overeenkomst zonder vergoeding te verbreken indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan 30 dagen veroorzaakt. Deze verbreking dient aan de tegenpartij gemeld te worden per aangetekend schrijven.

 

Artikel  10          Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Elk geschil omtrent het afsluiten, de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van een overeenkomst dat BQM bindt aan een klant, zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de administratieve zetel van BQM zijn hiervoor bevoegd.

 

 

Algemene informatie van het bedrijf

BelgianQualityMasks®

Bavikhoofsestraat 190
B-8531 Harelbeke

info@belgianqualitymasks.be

BE0413145071

BelgianQualityMasks® kwaliteitseisen

Hoe kan ik het BelgianQualityMasks®-kwaliteitslabel verkrijgen?