Privacy Policy

BelgianQualityMasks®, gevestigd aan Bavikhoofsestraat 190, B-8531 Harelbeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BelgianQualityMasks® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Op persoonlijk vlak:

– Algemene contactgegevens

Op bedrijfsvlak:

– Algemene + financiële contactgegevens

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gwin.steenhoudt@febelsafe.be, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

BelgianQualityMasks® verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen/diensten bij je af te leveren

– Het afhandelen van je betaling

– BelgianQualityMasks® analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

– BelgianQualityMasks® verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor boekhoudkundige verwerking of voor het beheer van geschillen.

 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

BelgianQualityMasks® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de meeste gevallen betekent dit dat gegevens gedurende de duurtijd van onze relatie bewaard blijven, behalve in het geval er een wettelijke bewaartermijn geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BelgianQualityMasks® verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. BelgianQualityMasks® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BelgianQualityMasks® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van jou hebben, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar gwin.steenhoudt@febelsafe.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een bewijs van identiteit door te sturen (een kopie van je identiteitsbewijs waarop je foto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs en Rijksregisternummer zwart zijn gemaakt ter bescherming van je privacy). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen dertig (30) werkdagen, op je verzoek.

BelgianQualityMasks® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Je kan je ook altijd richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via e-mail: contact@apd-gba.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BelgianQualityMasks® neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je nog een andere vraag hebt over je gegevens, neem dan contact op met ons via gwin.steenhoudt@febelsafe.be.

BelgianQualityMasks® kwaliteitseisen

Hoe kan ik het BelgianQualityMasks®-kwaliteitslabel verkrijgen?